Poročilo - Urbani Forum 2017

O URBANIH FORUMIH

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru teritorialnega dialoga z mesti za izvajanje kohezijske politike in promocije prehoda v zeleno gospodarstvo organizira dva redna letna dogodka:
spomladanski 3. urbani forum, ki bo izveden 7. aprila 2017, (namenjen aktualnim strateškim temam razvoja mest in orodjem za izvedbo) in jesenski urbani forum, ki bo izveden v mesecu novembru 2017 in bo namenjen aktualnim strokovnim temam razvoja mest in konkretnim izvedbenim vprašanjem.

Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop.  Z izmenjavo izkušenj in mreženjem je spomladanski urbani forum največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji, jesenski pa mu sledi s strokovnimi temami za izvajanje. Mesta, kot generatorji ekonomskega in družbenega razvoja, namreč predstavljajo platformo za tuje in domače investicije za zeleno rast. Forum predstavlja dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest in ki so centri kulture, izobraževanja ter inovacij mestnih občin kot nosilcev razvoja v regijah.

Teritorialni dialog z mesti je eden od stebrov politike prostorskega in urbanega razvoja, ki mora voditi k cilju ohranjanja in izboljševanja kvalitete slovenskega prostora kot vira za zagotavljanje kakovostnega bivanja in  uspešnega gospodarskega razvoja.

Nekatera slovenska mesta so že sprejela ukrepe in izvajajo aktivnosti za prehod v zeleno gospodarstvo in krožne oblike gospodarjenja. Ravno tako se pričenja obdobje izvajanja prvih projektov iz trajnostnih urbanih strategij. Ministrstvo si v procesu izvajanja kohezijske politike in spodbujanja zelene gospodarske rasti prizadeva nuditi čim večjo podporo tem procesom in njihovim glavnim akterjem – mestom. Zato ministrstvo vodi dvosmerni dialog z mesti, z namenom spodbujanja celovitih in povezanih ukrepov za soočanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo urbana območja, ter z namenom podpore mreženju za lažjo izvedbo zastavljenih ciljev razvoja mest.

Forum združuje potencialne partnerje, vse od določevalcev, upravljavcev in oblikovalcev politik, gospodarstva, znanosti ter institucij in organizacij na področju urbanega razvoja. Namenjen je za mreženje mestom in njihovim potencialnim partnerjem.

NAMEN URBANIH FORUMOV JE:

 • osvetliti aktualne teme razvoja mest in izpostaviti razvojne priložnosti slovenskih mest domačim in tujim partnerjem, v letu 2017 bo fokus na temah krožnega gospodarstva v mestih in vloge podpornih orodij in digitalizacije,
 • izpostaviti pomen sodelovanja med različnimi deležniki in vzpostavljanja partnerstev za razvojne pobude/projekte…
 • predstaviti uspešne primere iz  slovenskih občin, mest in podjetij za izmenjavo izkušenj in znanja.

Spomladanski forum cilja na najvišjo raven udeležbe, predvsem odločevalskih struktur in pomembnih gospodarskih predstavnikov ter vključuje okroglo mizo županov 11 slovenskih mestnih občin. Za cilj ima tudi predstaviti strateške razvojne usmeritve Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj mest, predstaviti primere dobrih praks mestnih občin Slovenije, krepitev partnerstva in izmenjava mnenj med župani mestnih občin, Vlado RS in deležniki razvoja, ter kot rezultat predloge za usmerjanje politik,  kot del poročila dogodka.

Z Jesenskim  urbanim forumom želimo predstaviti konkretne projekte in primere dobrih praks  izvajanja (razvojnih) politik v slovenskih mestih, s poudarkom na prenovi in oživitvi območij v mestih ter na pomenu sodelovanja med različnimi deležniki za uspešnost takih projektov.

CILJNA SKUPINA UDELEŽENCEV URBANIH FORUMOV SO:

 • Predstavniki relevantnih ministrstev
 • Župani in drugi predstavniki 11 MO
 • Predstavniki ostalih občin
 • Predstavniki regionalnih razvojnih agencij
 • Predstavniki gospodarstva
 • Strokovnjaki povezanih strokovnih področij
 • Predstavniki institucij in združenj
 • Nevladne organizacije
 • Širša javnost in medijiARHIV

Urbani forum:

Soorganizator

 •  

 • Združenje mestnih občin Slovenije

Sponzorji

Izvajalci